Mulighetsstudie

MULIGHETSSTUDIE

SKISSEPROSJEKT

BYGGESØKNAD

TILBUDSUNDERLAG

DETALJPROSJEKT

 

Ofte starter prosjektet med en befaring, i tillegg til at vi snakker sammen om grunnleggende tanker og behov. Dette er for å kartlegge dine ønsker og føringer for prosjektet, og for å avklare omfang av vårt oppdrag.

 

Ut fra dette gir jeg et tilbud på tjenester og foreslår en prosess som kan passe prosjektet.

 

I mulighetsstudien er alle muligheter åpne, og og vi kommer til bordet med våre faglige innspill og erfaring. I et oppstartsmøte kartlegger vi hvor i prosessen dere er, hva dere har behov for å få hjelp med for å komme videre og hvordan vi sammen kan realisere det dere ønsker å oppnå.

 

Fasen avrundes ved at vi presenterer en konseptskisse og tilhørende beskrivelse av mulighetene vi ser i prosjektet deres. Mange blir også i denne fasen ytterligere bevisst egne ønsker ettersom det er enklere å diskutere et konkret forslag enn å diskutere løse ideer. At dere forstår innholdet i forslaget som er presentert, og gode tilbakemeldinger fra dere er viktig for det videre arbeidet.

 

I denne fasen er det viktig at dere tar stiling til:

 

 • Hvilke rom og funksjoner ønsker dere i prosjektet?
 • Hvis vi arbeider med eksisterende bygg, hva liker dere og hva er viktig å ta vare på?
 • Budsjettramme, og hvor stort eller lite ser dere for dere at prosjektet skal være? Areal har innvirkning på totalpris.
 • Er det viktig med skjerming mot nabo, innsyn, ønske om utsikt, kveldssol ved uteplassen eller andre ting vi skal ta hensyn til?
 • Har dere tanker om vedlikehold eller energibruk i bruken av bygget?
 • Har dere noen forbilder eller eksempler dere liker? Ta gjerne med bilder eller utklipp.

 

Hva gjør vi?

 

 • Befaring av tomten eller boligen.
 • Utarbeider et tilbud som omfatter beskrivelse av oppgaven slik vi har tolket den.
 • Lager en oversikt over rom og funksjoner og andre ønsker dere har for prosjektet som et skriftlig underlag for oppdraget.
 • Kartlegge relevante myndighetskrav, forhold til kommuneplan og lokal reguleringsplan.
 • Utarbeide skisser og konseptstudier av mulige løsninger på oppgaven. Dette i forhold til sammenheng mellom rom og funksjoner innvending, volum og bygningsform, utsikt og innsyn og omgivelser.
 • Illustrere alternative løsninger der det er aktuelt