Slik jobber jeg

SLIK JOBBER JEG

 

Min arbeidsdag er svær variert innenfor bygg- og eiendomsbransjen. Oppdragene jeg arbeider med varierer fra å planlegge innredning og møblering, forberede tomter for deling og bygging, utarbeide idéskisser for interiør- og butikkkonsepter, utvikle bolig- og hytteprosjekter, ombygging og påbygg, utarbeide underlag for anbud og avklare kontrakt med håndtverkere og følge opp byggeplass og håndtverkere. Det er altså et stort spenn og stor viariasjon i typer oppgaver en arkitekt kan ta hånd om.

 

Det første jeg gjør når jeg møter ny kunde, er å avklare omfang og størrelsen på prosjektet. Jeg kan bidra med råd og veiledning i deler av prosjektet og i utvalgte faser, eller følge prosjektet hele veien.

 

Prosess og omfang av arbeidsoppgaver tilpasses til hvert enkelt prosjekt, og vil fra starten av gi dere vår anbefaling ut fra den forståelsen jeg får for deres prosjekt.

 

For mange nye kunder er dette en ny verden, derfor har jeg skissert en typisk prosess:

#1 Befaring

 

Ofte starter prosjektet med en befaring, i tillegg til at vi snakker litt sammen om grunnleggende tanker og behov. Dette er for å kartlegge hovedpremissene for prosjektet, og for å avklare rammene for vårt oppdrag i forhold til dine drømmer og behov.

 

Ut fra dette gir jeg et tilbud på tjenester og foreslår en prosess som kan passe prosjektet.

 

#2 Mulighetsstudie

 

Etter befaringen, og basert på våre samtaler og avklaring av kontrakt og prosess, går jeg igang med en mulighetsstudie. Dette arbeidet har til hensikt å gi deg en pekepinn på utforming og omfang uten at det legges ned mange arbeidstimer. Dette sikrer oss begge forutsigbarhet og reduserer økonomisk risiko.

 

Mange blir også i denne fasen ytterligere bevisst egne ønsker ettersom det er enklere å diskutere et konkret forslag enn å diskutere løse ideer.

#3 Skisseprosjekt

 

Etter at mulighetsstudien er gjort og vi er blitt bedre kjent, går prosjektet nå inn i en av de viktigste og svært krevende fasene. Alle tidligere tanker og ideer fra forarbeidet om rom, funksjon, logistikk, atmosfære og karakter skal settes sammen til en helhet som fungerer både funksjonelt, estetisk og følger lovverket.

 

I denne fasen utvikler vi byggets plassering på tomten, romorganisering og byggets form. Du får presentert et forslag til planløsning og uttrykk på bygget.

#4 Byggesøknad

 

Om prosjektet er søknadspliktig så utarbeider jeg nødvendig underlagsmateriale for byggesøknad. Mitt ansvar er at all nødvendig informasjon og dokumentasjon blir innsendt sammen med søknaden.

 

Prosess med søknad går ofte parallelt med prossessen med å finne håndtverkere til byggeoppdraget. Fordi søknadsprosessen ofte er preget av venting, kan det ofte være aktuelt å samtidig forberede valg av håndtverkere og oppstart av bygging.

 

 

#5 Tilbudsunderlag

 

Noen ønsker å få avklart eller stipulert byggekostnader i tidlig fase. Det er mulig å be om priser på bygging også i Skisseprosjektfasen, men jeg anbefaler å få avklart hvilke løsninger og materialvalg dere ønsker for prosjektet før man ber om pris.

 

Anbudsgrunnlaget bær være utformet slik at dere er sikre på at de ulike tilbyderne gir pris på samme grunnlag og inkluderer samme type arbeider.

 

 

#6 Detaljprosjekt

 

I mange prosjekter leverer jeg byggetegninger som underlag for håndtverkerne. Dette er detaljerte tegninger med mål og anvisninger på, omtrent som en avansert IKEA monteringstegning. Hvordan detaljer og løsninger utformes og bygges avklarer vi i samarbeid med eventuelt valgt håndverker og aktuelle andre produktleverandører eller rådgivere.

 

Det er du og jeg som er forfatterne bak prosjektet og vårt ansvarer er å formidle våre intensjoner til håndverkerne. Det er bare en løsning på dette. Tydelig og eksplisitt kommunikasjon. Dette er arbeid,- og detaljtegningens funksjon.

 

#6 Byggeplass oppfølging

 

Det er ikke til å unngå at dette er en spennende tid og det å bygge et hus er nytt for de fleste. Familie og venner gir velmenende råd, entreprenører deler villig sine erfaringer, naboer kommenterer og kommunen kommer med krav. På byggeplass er ingen av de involverte 15-30 håndverkerne særlig godt kjent med hverandre. De skal nå bygge boligen din. Dette er en utfordring på mange områder, men spesielt når det kommer til samarbeid og kommunikasjon.

 

På oppdrag fra dere følger jeg opp byggeplassen med møter, befaringer og tett dialog med dere og de som bygger prosjektet. Det er ofte avgjørelser som skal tas daglig, og ved å ha en åpen dialog vil man kunne unngå å måtte gjøre ting om igjen. Jegi hjelper dere å finne løsninger på utfordringer som oppstår underveis på byggeplassen.