Byggesøknad

MULIGHETSSTUDIE

SKISSEPROSJEKT

BYGGESØKNAD

TILBUDSUNDERLAG

DETALJPROSJEKT

 

I denne fasen utarbeider vi nødvendig underlagsmateriale for byggesøknad.

 

Søknaden kan utformes på to ulike måter:

 

  • ett-trinn søknad, der alt er avklart og klart for å bygges. Vi må ha avklart hvem som skal ha ansvar for bygging av de ulike delene av bygget, og alle nødvendige fagfelt må være prosjektert ferdig før innsending av søknad.
  • oppdelt byggesøknad der man først søker om en "ytre ramme" og så om en "igangsettelse".
  • I rammesøknaden fastlegges prosjektet sine ytre rammer; hvordan prosjektet ser ut fra utsiden med størrelse, høyder, fasadeutttrykk, plassering av dør- og vindusfelt med mer. Dette forplikter for videre faser, og selv om det fortsatt er mulig å justere på ting på innsiden er det viktig at det meste har falt på plass. Du får avklart om kommunen vil gi tillatelse til prosjektet slik det er utformet eller ikke.
  • I igangsettelsessøknaden må alle områder for prosjektering og planlegging være ferdig, i tillegg til at man må ha klarlagt hvem som skal ha ansvar for å bygge de ulike tingene.

 

Før søknaden kan sendes inn til kommunen, varsles naboene med nødvendige tegninger. De har da mulighet til å komme med innspill og kommentarer til prosjektet. Kanskje har dere snakket med naboene og vet at det er noe de er spesielt opptatt av. Hvis dette er ting dere ønsker å imøtekomme eller diskutere med oss er det viktig å opplyse oss om dette slik at vi kan ta hensyn til det. Vi vil alltid anbefale å prøve å ha en ryddig og god dialog med alle naboer, og gjerne informere de tidlig i prosessen om at dere har byggeplaner slik at de får tid til å venne seg på det.

 

Arkitektur &Formgiving er vanligvis ansvarlig søker. Dette innebærer at vi er prosjektets bindeledd til myndighetene. Vi har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger slik at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med lovverk, bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av byggesakslov.

 

I denne fasen er det viktig at dere tar stilling til:

 

  • Godkjenne at prosjektet slik det har utviklet seg blir sendt inn som byggesøknad.
  • Tenke gjennom at prosjektet passer til bruken du har sett for deg, og den innredningen og møbleringen dere skal ha på plass.
  • Ta stilling til de økonomiske rammene slik prosjektet har utviklet seg. Passer det til budsjettet?